Skip to main content

S ohľadom na celosvetový vývoj pandémie koronavírusu bolo v spolupráci s výkonným výborom EXCOM Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov prijaté rozhodnutie o posunutí termínu konania 30. svetového kongresu IATC/ AICT o celý rok, predbežne na 10. - 15 mája 2021.

V spolupráci s výkonným výborom EXCOM Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov bolo v rámci opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu prijaté rozhodnutie, že 30. svetový kongres IATC/ AICT, ktorý sa mal konať v máji v Bratislave, vrátane konferencie Recyklácia v performatívnych umeniach: od kreativity ku komercializácii, pôvodne plánovanej na 14. mája 2020, sú nateraz presunuté na jesenný termín, o ktorom budeme včas informovať.

Medzinárodný divadelný inštitút – International Theatre Institute (ITI) pod vedením generálneho riaditeľa Tobiasa Bianconeho a Medzinárodné združenie divadelných kritikov –International Association of Theatre Critics (AICT-IATC) zastúpené prezidentkou AICT-IATC Margaretou Sorensenovou podpísali partnerstvo s názvom Memorandum o porozumení – Memorandum of Understanding (MoU).

Medzinárodná asociácia divadelných kritikov AICT/IATC vyzýva na predkladanie abstraktov príspevkov na konferenciu, ktorá sa bude konať 14. mája 2020 v rámci 30. Svetového kongresu AICT/IATC v Bratislave v spolupráci s Divadelným ústavom.

Vrcholné podujatie svetových divadelných kritikov sa uskutočnilo v spolupráci s Európskou cenou za divadlo (Premio Europa per il Teatro), ktorá prebiehala v Petrohrade od 13. do 17. novembra 2018.

29. kongres AICT/IATC ponúkol členom asociácie ale aj ostatným hosťom ETP bohatý program. Hneď v prvý deň sa v petrohradskom Dome akťora im. K. S. Stanislavskogo konala konferencia na aktuálnu tému Performing Arts: Freedom and/(in)Tolerance („Performatívne umenia: Sloboda a/(in)Tolerancia). V rámci nej pred medzinárodným publikom vystúpila Zuzana Uličianska, divadelná kritička a predsedníčka Slovenského centra AICT, s príspevkom Minulosť je pred nami.

 

Európska cena za divadlo (Premio Europa per il Teatro), vyhlásená za hlavnú iniciatívu Európskeho roku kultúrneho dedičstva 2018 a v rámci nej sa konajúca Európska cena za divadelné reality, sa po siedmich rokoch vrátili do Petrohradu, kde sa konali od 13. do 17. novembra. Tak ako v predchádzajúcich ročníkoch, aj tentokrát sa porota rozhodla udeliť prestížne divadelné ocenenia výrazným osobnostiam a súborom európskeho divadla jednak za originalitu ich poetiky, ale predovšetkým za prínos divadelnej tvorby súčasnej spoločnosti.

Slovenské centrum Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT, www.aict.sk) udeľuje Cenu za mimoriadny prínos v oblasti divadla od roku 2015. Zámerom ocenenia je upozorniť aj na tých, ktorí svoju nenahraditeľnú prácu pre slovenské divadlo odvádzajú mimo svetiel rámp a bez potlesku divákov.

V roku 2018 je oceneným prof. PhDr.Vladimír Štefko, CSc., renomovaný znalec súčasného divadla a divadelnej histórie, ktorý pôsobil ako redaktor umenovedných a kultúrnych periodík (Javisko, Nové slovo, Dialóg), spolupracoval s Národným osvetovým centrum. Je autorom viacerých odborných publikácií, publikuje kritiky, recenzie a štúdie z dejín divadla v odborných časopisoch a dennej tlači, veľa rokov pedagogicky pôsobil na Katedre divadelnej vedy VŠMU. Patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej teatrologickej obce, ktorý výrazne ovplyvnil nielen celé generácie študentov divadelnej kritiky, ale i hercov, režisérov či scénografov. Viedol autorský kolektív významnej publikácie o slovenskom divadle Dejiny slovenského divadla I., ktorú vydá Divadelný ústav tento rok, rovnako stojí na čele autorského kolektívu zabezpečujúceho pokračovanie tohto projektu – Dejiny slovenského divadla II. Cena bola udelená v rámci ceremoniálu Divadelných ocenení sezóny DOSKY 2018, ktorý sa konal v nedeľu 7. októbra v historickej budove SND.