Skip to main content

Vyšla monografia Čítanie v mysli bábkara a básnika (Jozefa Mokoša)

Vytlačiť

Kolektívna monografia o poprednom slovenskom bábkarovi a básnikovi Jozefovi Mokošovi vznikla pod vedením teatrologičky prof. PhDr. Dagmar Inštitorisovej, PhD. a autormi ďalších kapitol sú: teatrologičky prof. MgA. Ida Hledíková, PhD. a doc. Mgr., Mgr. art. Barbora Krajč Zamišková, ArtD., literárni vedci doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD. a Mgr. Matúš Mikšík a diplomant doc. MgA. J. Mokoša Mgr. art. Peter Tilajčík

Prvý tematický celok s názvom Dramatická tvorba tvoria príspevky, ktoré sa zaoberajú jeho autorskými aktivitami:

  • D. Inštitorisová sa v kapitole Dramatická tvorba pre divadlo, rozhlas, film a televíziu venuje dramatickým útvarom, ktoré J. Mokoš vytvoril pre deti i dospelých
  • Peter Tilajčík sa v kapitole V Krajskom bábkovom divadle Banská Bystrica zaoberá takmer dvadsaťročným pôsobením J. Mokoša v tomto divadle (1962 – 1981), vďaka čomu sa stalo známym nielen v česko-slovenskom divadelnom kontexte.
  • Záver tvorí kapitola D. Inštitorisovej Dramaturgické myslenie ako báseň, v ktorej sú pomenovávané a sumarizované základné postupy, ktoré sú späté s dramaturgickou tvorbou J. Mokoša pre detského i dospelého diváka.

Druhý tematický blok s názvom Básnická tvorba je zameraný na básnickú a čiastočne aj prozaickú tvorbu J. Mokoša:

  • A. Bokníková vytvorila najrozsiahlejšiu kapitolu o celej básnickej tvorbe J. Mokoša s názvom Poézia, ktorou sa nám prihovára mág i dôverný spoločník.
  • M. Mikšík je autorom kapitoly s názvom Ten istý básnik (K básnickej tvorbe pre deti).

Tretí tematický blok s názvom Pedagogické aktivity sa venuje pôsobeniu J. Mokoša na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave:

  • B. Krajč Zamišková v kapitole s názvom Pedagóg, za ktorého sa oplatí bojovať mapuje pedagogické metódy J. Mokoša počas výučby predmetov ako autorská tvorba, réžia či dramaturgia a i.

Štvrtý tematický blok s názvom Autorská poetika dramatickej a básnickej tvorby obsahuje práce J. Mokoša, ktoré pomáhajú hlbšie pochopiť spôsob jeho dramaturgického myslenia.

Osobitým typom príloh sú básnické a prozaické texty J. Mokoša, ktoré oddeľujú od seba jednotlivé kapitoly, prípadne podkapitoly.

Témy dopĺňa rad podkapitol z pera spolupracovníkov J. Mokoša ako P. Uher, Š. Šmihla, Ľ. Vajdička, K. Horák, J. Rezník, M. Kákoš, S. Ivaška, O. Spišák, P. Palik a rôznych odborníkov ako J. Čajková, M. Lásková, I. Škripková a i..

Súčasťou monografie sú aj Menný register, Výber z personálnej bibliografie Jozefa Mokoša a DVD s  ukážkami z tvorby J. Mokoša a z prác o ňom (študentské práce, teatrologické a literárnovedné práce M. Jurča atď.)

Monografiu vydalo Slovenská sekcia UNIMA (Union Internationale de la MArionette) – medzinárodná nevládna bábkarská organizácia pri UNESCO v spolupráci s VŠMU Bratislava a vznikla na základe finančnej podpory Fondu pre umenie a VŠMU Bratislava.