Skip to main content

Štartuje nový projekt SMARTheatre zameraný na mladého diváka

Vytlačiť

Slovenské centrum AICT, ktoré je národnou sekciou Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov, štartuje novú iniciatívu nazvanú SMARTheatre zameranú na budovanie a kultivovanie mladého diváka, budúceho amatérskeho alebo i profesionálneho divadelného kritika a kritičky. Pilotný projekt ako hlavný partner podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Projekt SMARTheatre je nasmerovaný na celé spektrum mladých ľudí, zámerom je otvárať divadlo širšej spoločenskej diskusii, hľadať presahy divadla s inými oblasťami, ako je film, výtvarné umenie, literatúra, filozofia, sociológia a podobne, ale aj naopak, získať pre divadelníkov spätnú väzbu na ich inscenácie od najmladšej a často aj najkritickejšej časti publika. Navrhuje inovatívne spôsoby komunikácie modernou formou, ktorá je dnes blízka mladým ľuďom.

Cieľovou skupinou budú žiaci a žiačky stredných škôl vo veku 15 až 18 rokov. Ide o generáciu, pre ktorú návšteva divadla nie je prvou voľbou, ale u ktorej by projekt mohol vzbudiť väčší záujem o divadlo, dať návod, ako čítať jazyk divadla, ako analyzovať divadelné hry, ako vyjadriť svoje pocity z divadelného predstavenia, ako vnímať divadlo v spoločenskom kontexte, a tiež, kde si o divadle možno prečítať viac informácií. Ak sa systém osvedčí, môže sa použiť aj pre seniorov či pre iné špecifické skupiny publika.

V rámci pilotného projektu budú lektorky a lektori pôsobiaci v oblasti divadelnej kritiky a teórie počas niekoľkých mesiacov pracovať v menších skupinkách na vzorke divadelných titulov - a to nielen z bratislavských divadiel a v rámci rôznych druhov divadla, od opery až po alternatívne projekty. Cieľom je preveriť reálny záujem mladých ľudí o tento typ aktivity a získať na projekt prvé reakcie od divadelníkov a pedagógov.

Práca so skupinami začne už pred návštevou divadla či prezretím záznamu priebežným poskytovaním informácií o kontexte divadla a konkrétnej inscenácie. Po zhliadnutí predstavenia bude tútor moderovať online diskusiu študentov, či už formou chatu, alebo skypového či zoomového rozhovoru. Práca na jednom titule bude zo strany účastníkov a účastníčok ukončená „recenziou“, ktorá nemusí mať len klasickú písomnú formu, ale môže ísť napríklad aj o video, interview medzi účastníkmi, rozhovor s niektorým z interpretov videnej inscenácie alebo powerpointovú prezentáciu, v ktorej bude študent či študentka sumarizovať získané vedomosti a zážitky. Celý proces uzatvorí tútor záverečnou analýzou, v ktorej bude reflektovať reakcie študentov a vlastné skúsenosti.

Výsledkom tejto fázy by malo byť vytvorenie webovej stránky www.smartheatre.sk, ktorá od nového roka začne fungovať ako informačná báza pre mladých o divadle. Pre diváka-tínedžera bude vizuálne atraktívna a bude ho podnecovať samostatne a aktívne sa zaujímať o divadelné dianie na Slovensku.

Prínosom projektu bude aj lepšie prezentovanie základného projektu SC AICT – webovej stránky www.monitoringdivadiel.sk, ako aj ďalších portálov a periodík venujúcich sa slovenskému divadlu, ktoré môžu byť pre mladých ľudí zaujímavé.

Projekt bude istým spôsobom suplovať nedostatočný priestor, ktorý majú divadlo a dráma v rámci študijných osnov pre stredoškolákov, jeho prístup k študentom a študentkám bude charakterizovať neformálnosť, flexibilita, priateľskosť a úprimnosť, ktorá je prvým predpokladom otvorenej diskusie o divadle i spoločnosti. V prípade, že nebude možné ísť na predstavenie spolu s tútorkou, môže sa diskutovať aj o predstaveniach, ktoré si študenti pozrú na videu. Výhodou online formy je aj to, že nebude diskriminovať tie a tých, ktorí žijú v regiónoch či v satelitoch hlavného mesta, a tiež, že je k dispozícii aj v čase obmedzení spojených s koronavírusom. Online forma je zároveň oveľa šetrnejšia k životnému prostrediu než tradičnejšie projekty.

Vedúcou nového projektu SMARTheatre bude Zuzana Spodniaková, ktorá má okrem odborného divadelného vzdelania na VŠMU (réžia a dramaturgia) a Ústave divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV (doktorandské štúdium v odbore estetika) skúsenosť aj s pedagogickou prácou s mladými ľuďmi na Základnej umeleckej škole Jána Albrechta v Bratislave. K propagácii projektu a prihovoreniu sa mladým ľuďom budú v jeho priebehu okrem teatrológov a kritikov prizývaní aj umelci a umelkyne aktívne pôsobiaci v oblasti slovenského divadla. Prvými tútormi budú Lenka Dzadíková, Michaela Mojžišová, Zuzana Spodniaková, Milan Spodniak a Zuzana Timčíková.

Záujemcovia z celého Slovenska, ktorí sa chcú zúčastniť na tomto projekte, sa môžu prihlásiť do 6. 11. 2020 na adrese info@smartheatre.sk

 

Kontakt:

Zuzana Uličianska
centrum.aict@gmail.com
+421 905 854 212

Zuzana Spodniaková
info@smartheatre.sk
+421 908 626 617