História Slovenského centra AICT

Slovenská sekcia organizácie AICT/IATC začala pracovať už v deväťdesiatych rokoch 20. storočia pod vedením vtedajšieho riaditeľa Kabinetu divadla a filmu SAV (dnes Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV) Miloša Mistríka. Vďaka vzniku Slovenského centra AICT sa odštartovalo začlenenie slovenských divadelných kritikov (a prostredníctvom nich aj slovenského divadla) do európskych a medzinárodných štruktúr.

Ako občianske združenie sa Slovenské centrum AICT zaregistrovalo v roku 2002. Jeho predsedníčkou sa stala divadelná kritička Zuzana Uličianska, ktorá túto funkciu vykonávala do roku 2012 a neskôr znova od roku 2015. V rokoch 2012 až 2015 bola predsedníčkou výboru SC AICT Zuzana Andrejcová Ferusová. Združenie má vyše päťdesiat členiek a členov z radov slovenských divadelných kritikov, teoretikov, kultúrnych publicistov i študentov a študentiek divadelnej vedy. 

SC AICT zorganizovalo viaceré semináre a diskusie. Seminár na tému Povolanie: Kritik sa v júni 2003 uskutočnil aj s účasťou poľských kritikov. V júni 2004 sa konalo hodnotiace stretnutie O sezóne po sezóne. Medzinárodný divadelný seminár Hlasy novej Európy sa v septembri 2004 konal ako sprievodné podujatie medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Venoval sa mladým autorom a novým hrám. V júni 2006 sa v Martine z iniciatívy SC AICT a v spolupráci s Divadelným ústavom uskutočnil seminár Problém: divadlo. Na festivale Dotyky a spojenia 2012 sa konala diskusia s názvom Mediálny dopyt po divadle.

Do roku 2015 väčšinu aktivít SC AICT podporovalo prostredníctvom svojich dotačných schém Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. V roku 2016 podporila aktivity SC AICT LITA - autorská spoločnosť a v roku 2017 podporil projekt Monitoring divadiel na Slovensku aj Bratislavský samosprávny kraj prostredníctvom dotačnej schémy BRDS.