Držiteľmi Ceny SC AICT 2020 za mimoriadny prínos v oblasti divadla sa stali divadelný pedagóg, vedec a dramatik KAROL HORÁK a divadelná dokumentaristka a publicistka ELENA BLAHOVÁ-MARTIŠOVÁ

 

Prof. PhDr. Karol Horák, CSc. (1943, Katarínska Huta)

 

Divadelný pedagóg

Dlhoročný pedagóg na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Stal sa vedúcou osobnosťou tzv. prešovskej divadelnej školy, charakteristickej príklonom k divadelnej teórii, k reflexii domáceho i svetového alternatívneho divadla, ale aj spätosťou s vlastnou umeleckou tvorbou (v Študentskom divadle Prešovskej univerzity) a s participáciou na produkcii ikonického kultúrneho podujatia Akademický Prešov.

Divadelný vedec

Autor mnohých podnetných teatrologických publikácií (Teória a prax spisovnej výslovnosti; Recitátor a prednes; Slovo, pohyb, gesto, tvar; Slovo, priestor, obraz, tvar; Metamorfózy alternatívneho divadla a ď.) a redaktor šiestich zborníkov o slovenskom a svetovom alternatívnom divadle (Kontexty alternatívneho divadla I. - V.). Držiteľ mnohých kultúrnych ocenení doma i v zahraničí. Tento rok mu vychádzajú dve publikácie: Kontexty alternatívneho divadla VI. a Horák - Polák (Hovory o divadle).

Divadelný organizátor

Vedúca osobnosť Študentského divadla Prešovskej univerzity (ŠD PU), ktoré sa prepracovalo medzi popredné telesá amatérskej divadelnej kultúry. Tieto divadlá tvorili paralelnú alternatívnu vývojovú líniu slovenského divadla v komplikovaných časoch 60. – 80. rokov  20. storočia. Tento rok oslavuje ŠD PU šesťdesiate výročie.
Vedúca osobnosť Súťaže amatérskej umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska Akademický Prešov. Súťaž, ktorá hostí aj profesionálne slovenské a zahraničné divadlá, je nedielnou súčasťou nielen kultúrneho života mesta Prešov, ale aj divadelného diania na Slovensku. Tento rok sa bude Akademický Prešov konať päťdesiaty štvrtýkrát.

 

Pripravila: Diana Laciaková.

 

Mgr. Elena Blahová-Martišová (1943, Bratislava)

Divadelná dokumentaristka a publicistka

Po ukončení štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave nastúpila do oddelenia dokumentácie Slovenského národného divadla. S prvou národnou scénou spojila celý profesionálny život (1968 – 2007). S veľkým prehľadom, intenzívnym osobným vzťahom a profesionálnym prístupom trpezlivo budovala a systemizovala dokumentačné základy archívu SND. Popri tom na vysokej odbornej úrovni pripravovala a spracúvala čiastkové väčšie či menšie materiály a podklady pre dramaturgie súborov divadla, novinárov  a ďalšiu odbornú verejnosť.

V roku 1996, pri príležitosti 75. výročia založenia SND, vyšla z jej pera užitočná publikácia SND 1920 – 1995 s podtitulom Fakty-Osobnosti-Udalosti, zahŕňajúca popri faktoch z histórie SND aj abecedný súpis všetkých umeleckých osobností, ktoré v divadle od jeho začiatkov pôsobili, prehľad premiér pôvodnej slovenskej tvorby, chronologický prehľad všetkých zahraničných zájazdov súborov SND a prehľad najvýznamnejších zahraničných dirigentov, spevákov a tanečníkov, ktorí v SND účinkovali. Jej najvýznamnejšie, najrozsiahlejšie, širšou odbornou verejnosťou bohato využívané teatrologické dielo vzniklo pri príležitosti  90. výročia vzniku SND . Je ním Súpis repertoáru Slovenského národného divadla 1920 – 2010, ktorý obsahuje nielen základný súpis jednotlivých inscenácií s hlavnými tvorcami  a personálne zloženie všetkých súborov a kolektívov pôsobiacich SND v každej  z deväťdesiatich sezón, ale aj množstvo ďalších cenných informácií, ktoré boli dovtedy neznáme, neúplné, nepresné či nedostupné. Publikácia je výsledkom autorkinho systematického a vytrvalého základného výskumu, v ktorom sa opierala o originálne archívne pramene, podrobné štúdium dobovej tlače a tiež príslušnú, najmä memoárovú literatúru. Elena Blahová-Martišová ostala profesionálne aktívnou aj po odchode do dôchodku. Istý čas spolupracovala s dokumentačným oddelením Divadelného ústavu a dnes svojimi cennými historicko-dokumentačnými textami pravidelne prispieva do odborného portálu o opere, klasickej hudbe a balete Operaslovakia.sk.

Pripravila: Michaela Mojžišová.

 

Partnerom Ceny SC AICT je spoločnosť Gesamtkunstwerk.

Mediálnym partnerom Ceny SC AICT je Rádio Devín.

Foto: L. Bandurová
Foto: Ľudovít Vongrej
Foto: Slavomír Zrebný
Foto: Slavomír Zrebný
Foto: Slavomír Zrebný
Autor fotografie: Patrik Čech
Autor fotografie: Patrik Čech
Autor fotografie: Patrik Čech